Restauratie december 2014

Ontwikkelingen restauratie Piterkerk
Inmiddels worden de plannen voor het restaureren van de kerk concreter. Vloer, gewelf, orgel, voegwerk, muurankers moeten aangepakt worden. Daarnaast is er een wens om het gebouw aan te passen aan de tijd en een toilet en keukenvoorziening aan te brengen.

Subsidies restauratie
In december 2012 heeft de Provincie Fryslân in het kader van de stimuleringsregeling monumenten een subsidie toegekend van € 172.606,- voor de restauratie van de kerk. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van de door de kerkelijke gemeente ingediende begroting van € 383.105,- voor groot onderhoud en de daarbij vereiste eigen bijdrage van de kerkelijke gemeente van 40 procent: € 115.070,-. De provincie verstrekt de subsidie van € 172.606,- onder de voorwaarde dat de restauratiewerkzaamheden starten voor december 2014.

Het Rijk heeft de komende zes jaar voor de Piterkerk een subsidie beschikbaar gesteld voor regulier onderhoud/instandhouding van het monument. In totaal is dit budget vastgesteld op € 27.000,- op basis van een eigen bijdrage van 50 procent, dat wil zeggen € 13.500,- van de kerkelijke gemeente.

Kosten keuken en toilet
De kosten voor het realiseren van een keukenvoorziening en toilet worden in totaal geraamd op € 25.000,-. Deze kosten zijn, zoals het nu staat niet subsidiabel, maar er is uitzicht op een regeling. Hier wordt nog aan gewerkt.

Kerkelijke gemeente
De kerkelijke gemeente van Lippenhuizenhuizen-Hemrik is eigenaar van de Piterkerk. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de gebouwen, de begraafplaats en kerkelijke medewerkers (dominee en koster). Daarnaast is er de diaconie die van oudsher de zorg voor de gemeenschap op zich neemt en deze, waar nodig, ondersteunt. Het college van kerkrentmeesters en diaconie zijn strikt financieel onafhankelijk van elkaar en er wordt streng op toegezien dat dit ook zo blijft. De inkomsten van het college van kerkrentmeesters bestaan uit opbrengsten van land en gelden (rente), begraafplaats, collectes en vrijwillige bijdrages van gemeenteleden en daarbuiten. De landelijke organisatie draagt in principe niet bij aan de financiën van een lokale gemeente.

De gemeente bestaat momenteel uit 55 belijdende leden, zeg maar betrokken en actieve leden. Daarnaast zijn er nog 66 doopleden die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente. Deze groep geeft jaarlijks samen met een aantal mensen die geen lid van de kerk zijn, maar wel betrokken via Actie Kerkbalans ongeveer € 11.500,- aan de kerkelijke gemeente. Door dalende rente-inkomsten en stijgende kosten is er inmiddels een structureel tekort van meer dan € 5.000,- op de begroting van de kerkelijke gemeente ontstaan. Los van het onderhoud aan het kerkgebouw.

Als we dit alles overzien, zijn er twee financiële aandachtspunten: 1. Wat is bij deze restauratie financieel op te brengen? 2. Wat  is nodig om na de restauratie een kerkelijke gemeente te kunnen blijven in financieel opzicht? Ad 1. Bij bovenstaande bedragen willen we via fondsen ook aanvullende financiering  verwerven. We hebben als doel gesteld dat we als kerkelijke gemeente maximaal 75.000 euro bijdragen. Dit bedrag moet deels uit acties opgebracht worden, deels uit de bestaande middelen.

Voor en door het dorp
De kerkenraad is al lange tijd druk met het bekijken van mogelijkheden en oplossingen voor het in stand houden van het kerkgebouw in Lippenhuizen, in het licht van een aanstaande restauratie. Er zijn gesprekken gevoerd over alternatief gebruik met zowel particuliere projectontwikkelaars als met een provinciale commissie (Deltacommissie). Ook zijn er gesprekken gevoerd met stichting Alde Fryske Tsjerken om de kerk eventueel over te doen naar deze stichting. Hierover is nog geen besluit genomen.

Daarnaast is er overleg gevoerd met Dorpsbelang Lippenhuizen, het dorpshuisbestuur Lippenhuizen, de cie MFC Lippenhuizen en andere dorpsvertegenwoordigers. Telkens kwam weer naar voren dat betrokkenheid van het dorp bij het kerkgebouw essentieel is als de draagkracht van de kerkelijke gemeente minder wordt. Dit was dan ook de achtergrond waartegen de activiteitencommissie Sterk voor de Piterkerk is opgericht. Door en voor het dorp. Intussen kan Lippenhuizen ook rekenen op een nieuw Multifunctioneel Centrum. De uitdaging wordt om als Piterkerk en MFC naast elkaar te bestaan en elkaar aan te vullen.

Keuzes
Om de provinciale subsidie niet mis te lopen, heeft de kerkenraad besloten eind 2014 te starten met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Op dit moment worden fondsen aangeschreven voor het leveren van een bijdrage. Afhankelijk van de hoogte van deze bijdrages zal er een keus worden gemaakt of alle werkzaamheden worden uitgevoerd of dat een aantal niet zal worden meegenomen. Dan zal de kerkgemeenschap ook bepalen welk bedrag zij zelf in de restauratie kan steken.

De belangrijkste overweging om nu toch groot onderhoud te plegen aan het kerkgebouw is dat de eenmalige provinciale subsidie nu beschikbaar is. De verwachting is dat beschikbare subsidies voor monumenten in de toekomst verder zullen afkalven. Daar komt bij dat nu niets doen alleen maar onbeheersbare onderhoudskosten in de toekomst met zich mee zullen brengen. Hoewel het dus op dit moment voor de kleine kerkelijke gemeente al een zware opgave is om de kerk voor gebruik geschikt te houden, zowel financieel als op het gebied van man/vrouwkracht, is nu wel het beste moment om wat te doen.

Tot slot
Met deze toelichting op de restauratie hopen wij voldoende informatie te hebben gegeven over wat onze activiteiten en overwegingen zijn in het traject naar de werkzaamheden toe. Wij kunnen dus nog steeds uw en jouw steun gebruiken. Door bijvoorbeeld de activiteiten in de Piterkerk te bezoeken, lid te worden van de activiteitencommissie, geld te doneren, wellicht straks als vrijwilliger aan de werkzaamheden mee te werken of op andere manieren betrokken te zijn bij het behoud van het kerkgebouw voor het dorp.

 

 

 

 

 

Facebook

Archief